R.K.v.v. Walburgia

 

Algemeen
Onder het kopje formulieren treft u een aantal formulieren aan waarmee u te kennen kunt geven dat U lid wenst te worden van onze voetbalclub “Walburgia”. Onder de kop formulieren treft u een  Aanmeld- en mutatie- en machtigingsformulier.
 
De huidige administratieve werkzaamheden vragen om deze formulieren zo volledig mogelijk in te vullen, en deze gegeven in te leveren bij de ledenadministratie:
Evert Bexkens, Raadhuisstraat 22, 6109 AR Ohé en Laak, tel. (0475) 55 23 74, info@walburgia.nl
 
Omdat onze verenigingen diverse contributiecategorieën kent, volgt hier een opsomming van de actuele contributiebedragen zoals deze zijn vastgesteld in de jaarvergadering. Nieuwe leden van 14 jaar en ouder dienen i.v.m. de legitimatieplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te voegen.
 
Hoogte contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Voor het seizoen 2020 / 2021 gelden de volgende bedragen:
 Catagorie Bedrag
Senioren  € 130,00
Overige niet spelend € 65,00
Senior studerend € 84,50
JO € 65,00
Dames € 75,00

De contributie wordt vastgesteld in de jaarvergadering welke ieder jaar de laatste vrijdag van september wordt gehouden.

Ereleden
Ereleden zijn géén contributie verschuldigd.

Betaling contributie
Na de jaarvergadering ontvangt men een nota voor het volledige contributiebedrag.
Deze nota dient in zijn geheel, binnen 14 dagen na factuurdatum, voldaan te worden.

Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling wordt de 1ste herinnering verstuurd. Blijft men dan nog in gebreke, dan volgt uitsluiting van deelname aan enige activiteit.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door:
- het sturen van een brief aan de ledenadministratie,
- het invullen en opsturen van het ledenmutatieformulier via de website van Walburgia (zie kopje formulieren).
  Opzeggingen bij derden (bijvoorbeeld trainers, commissies etc.) worden niet geaccepteerd.

Opzeggingen dienen vóór 1 juni van elk jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie.
Indien een opzegging gebeurt na 1 juni dan is het opzeggende lid de helft van de contributie voor het
nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het nieuwe seizoen verschuldigd.

Hardheidsclausule
In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.

Bestuur RKVV Walburgia

Privacy verklaring >>>> 

 

Print
Hosting door LogX

Siteontwerp door LogX WebSolutions